GSW
Marysinek

Porządek Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Porządek Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Gminnego Stowarzyszenia Wędkarskiego „Marysinek’’ w dniu 29 lutego 2020 roku.

 

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia.
 2. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
 3. W przypadku braku quorum drugi termin Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia wyznaczono na dzień 29 lutego 2020 roku na godzinę 15:15.
 4. Wybór Przewodniczącego zebrania, Sekretarza oraz Członków Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przedstawienie przez Przewodniczącego porządku obrad.
 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia.
 7. Przedstawienie zestawienia przychodów i kosztów Stowarzyszenia za rok 2019.
 8. Przedstawienie przez Prezesa Stowarzyszenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2019.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2019.
 10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2019.
 11. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019.
 12. Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2019.
 13. Propozycja uchwały w sprawie odwołania członków Zarządu Stowarzyszenia.
 14. Propozycja uchwały w sprawie powołania nowych członków Zarządu Stowarzyszenia.
 15. Ustalenie organizacji zawodów wędkarskich w 2020 roku.
 16. Przyjęcie uchwały w sprawie sposobu finansowania zawodów wędkarskich organizowanych w 2020 roku.
 17. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian zapisów w „Regulaminie szczegółowym” dotyczącej zmiany limitów i wymiarów ochronnych w 2020 roku.
 18. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu organizacji i finansowania Wędkarskiego Dnia Dziecka w 2020 roku.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie zebrania.