GSW
Marysinek

Porządek Obrad Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu 29.08.2021 roku .

Porządek Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Gminnego Stowarzyszenia Wędkarskiego „Marysinek’’ w dniu 29 sierpnia 2021 roku .

 

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia.
 2. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
 3. W przypadku braku quorum drugi termin Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia wyznaczono na dzień 29 sierpnia 2021 roku na godzinę 17:15.
 4. Wybór Przewodniczącego zebrania, Sekretarza oraz Członków Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przedstawienie przez Przewodniczącego porządku obrad.
 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia.
 7. Przedstawienie zestawienia przychodów i kosztów Stowarzyszenia za rok 2020.
 8. Przedstawienie przez Prezesa Stowarzyszenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2020.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2020.
 10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2020.
 11. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020.
 12. Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały rekomendacyjnej o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2020 z dnia 06.02.2021 roku.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie zebrania.