GSW
Marysinek

Prezes

Zmiany wysokości stawek członkowskich na 2022 rok

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 29.08. 2021 roku .

                           Uchwała walnego zebrania członków nr 1/2021

                      w sprawie zmian wysokości składki  członkowskiej.

Od 01.09.2021 r. obowiązywać będą składki w wysokości

– składka wpisowa – 300,00 zł,

– roczna składka członkowska – 400,00 zł.

Nieletni członkowie stowarzyszenia (do ukończenia 16 roku życia) mogą opłacać składki w wysokości:

– składka wpisowa – 100,00 zł,

– roczna składka członkowska – 200,00 zł.

 

Wpłaty prosimy przesyłać na konto nr 97 8781 0006 0013 1254 2000 0010 Bank Spółdzielczego w Andrespolu .

Regulamin szczegółowy

 

 

Obowiązki

 1. Osoby będące na łowisku muszą :

a)Mieć identyfikator z aktualnym zdjęciem umieszczony w widocznym miejscu.

b)Posiadać kartę wędkarską.

 1. c) Mieć wypełniony rejestr połowu (rejestr połowu stanowi dowód uiszczenia składek). Rejestr połowu musi być wypełniony długopisem, wpisać należy datę wędkowania oraz ryby przeznaczone do zabrania.
 2. d) Identyfikator i rejestr połowu może zostać odebrany przez osoby uprawnione to jest: członka „Straży Łowiska Marysinek”, zarządu lub komisji rewizyjnej.
 3. Każdy Członek zobowiązany jest poddać się kontroli.
 4. a) Dokumenty wymienione w pkt. 1 oraz sprzęt służący do połowu i przetrzymywane ryby winny być okazane na żądanie innych członków Stowarzyszenia.
 5. b) W uzasadnionych przypadkach członkowie „Straży Łowiska Marysinek”, zarządu lub komisji rewizyjnej mogą poprosić o okazanie ekwipunku lub skontrolować pojazd, którym osoba przybyła na łowisko..
 6. c) Kontrole prowadzone na łowisku mogą być monitorowane.(zapis obrazu i dźwięku na nośniku cyfrowym).
 7. d) Niepoddanie się kontroli może skutkować skreśleniem z listy członków Stowarzyszenia.
 8. Nakazuje się obowiązkowe wpisanie do rejestru połowu wszystkich ryb przeznaczonych do zabrania niezwłocznie po włożeniu ich do siatki. Ryb przeznaczonych do wypuszczenia nie przetrzymujemy w siatce.
 9. Każdy wędkarz zobowiązany jest utrzymywać w czystości swoje stanowisko łowieckie zarówno w trakcie wędkowania jak i po jego zakończeniu, niezależnie od stanu w jakim je zastał.
 10. Każdy wędkujący na łowisku musi posiadać własną siatkę na ryby, niedopuszczalne jest przechowywanie ryb w jednej siatce przez kilku wędkarzy.
 11. a) Nie wolno podczas wędkowania podmieniać ryb wcześniej umieszczonych w siatce.
 12. Każdy wędkujący na łowisku musi posiadać podbierak oraz bezwzględnie z niego korzystać podczas wyjmowania ryb z wody.
 13. Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek do czynnego uczestnictwa w pracach gospodarczych (np. sprzątania i innych prac związanych z utrzymaniem łowiska), w roku 2021 uchwalono liczbę 4 godzin obowiązkowych prac. Z obowiązku tego zwolnione będą osoby niepełnosprawne.
 14. a) Uchylanie się od tego obowiązku skutkować będzie koniecznością odpracowania zaległych godzin z roku poprzedniego do końca maja roku bieżącego. Niewywiązanie się z tego obowiązku karane będzie zwieszenie w prawach członka na okres nie krótszy niż 1 miesiąc.
 15. Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek niezwłocznie zgłosić wszelkie naruszenia obowiązujących regulaminów oraz statutu Stowarzyszenia.

 

Zakazy

 1. Zabrania się zabierania ryb niewymiarowych oraz ryb poddanych okresowi ochronnemu.
 2. Zabrania się głośnego zachowywania, zakłócania ciszy i spokoju innym wędkarzom. Wszczynania kłótni , używania obraźliwych słów i przekleństw oraz wzajemnych pomówień.
 3. Zabrania się palenia ognisk na wałach stawów.
 4. Zabrania się wyrzucania śmieci, niedopałków papierosów, resztek jedzenia, zanęty, puszek, starych żyłek itp. w obrębie łowiska.
 5. Zabrania się patroszenia ryb na terenie łowiska.
 6. Zabrania się zanęcania oraz wywożenia przynęt przy pomocy środków pływających (zdalnie sterowanych radiem itp)
 7. Zabrania się wędkowania ze środków pływających.
 8. Zabrania się łowienia brodząc w wodzie.
 9. Jeżeli podczas kontroli zostanie stwierdzony brak wpisu do rejestru ryb objętych obowiązkiem rejestracji lub przetrzymywanie ryb niewymiarowych ponad limit lub będących pod ochroną zostanie zawieszony na okres od 1 do 3 miesięcy, bądź skreślenie z listy członków (decyzję w sprawie kary podejmuje Komisja Dyscyplinarna ).
 10. Wszelkie wykroczenia spowodowane na łowisku przez wędkarza pociągają konsekwencje dyscyplinarne również wędkarzy, którzy to widzieli i nie reagowali.
 11. 11. Zabrania się zajmowania na łowisku stałego stanowiska do wędkowania dla osób z widoczną niepełnosprawnością.

 

Zezwolenia

 1. Zezwala się na połów dwoma wędkami jednocześnie (spining  tylko na jedną wędkę), przez 15 dni w miesiącu z zachowaniem dobrych obyczajów na łowisku.
 2. a) Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia mogą wędkować na jedną wędkę wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej. Spinningowanie od 14 roku życia.
 3. Zezwala się na połów metodą spinningową i na żywca w okresie od 1 maja do 31 grudnia.
 4. Zezwala się na wędkowanie nocą.
 5. Zezwala się na połów ryb pod lodem od świtu do zmierzchu i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Otwór wywiercony w lodzie nie może być większy niż 15cm.
 6. Zezwala się w ramach dwóch wędek członka Stowarzyszenia, na jedną wędkę może łowić osoba towarzysząca w jego obecności i na jednym stanowisku. Suma złowionych ryb przez obydwie osoby jest taka sama jak by łowiła jedna osoba. Za czyny popełnione na łowisku przez osobę towarzyszącą odpowiada członek Stowarzyszenia, z którym ta osoba przybyła.
 7. Dozwolone metody – spławik, spinning, metoda gruntowa oraz na krótką wędkę w okresie zimowym na lodzie.

 

Limity i wymiary ochronne

 1. Ustala się w 2022r. podział ryb przeznaczonych do zabrania na ryby duże i ryby inne.
 2. Gatunki ryb dużych i ich wymiar dolny i górny:Karp od 35cm do 50cmAmur do  100 cm jak ryba duża , powyżej zakaz zabierania .

  Lin od 30cm do 45cm

  Szczupak lub Sandacz od 60cm jedna szt. miesięcznie

  3.Gatunki inne i ich wymiary:

  Płoć od 25cm

  Jaź od 25 cm

  Okoń od 20cm do 35cm powyżej zakaz zabierania

  Wzdręga od 20cm

  Leszcz jako ryba mała

  Karaś srebrzysty  jako ryba mała do 40 cm , powyżej zakaz zabierania .

  4.Ustala się następujące limity ilościowe:

  Ryby duże 2 szt. na dobę, 3 szt. miesięcznie, 15 szt. rocznie.

  Maksymalna liczba Karpi wynosi 10szt

  Ryby inne 7 szt. na dobę łącznie

  Łączna suma złowionych ryb wyżej wymienionych gatunków wynosi max 2 duże ryby
  i 5 innych (łącznie 7szt na dobę)

  1. Młodzież do 16 lat opłacająca składki ulgowe przysługuje ½ limitów dziennych i rocznych.

  Ryby duże 1szt. na dobę, 2 sztuki miesięcznie, 8szt rocznie.

  Maksymalna liczba karpi wynosi 5szt

  Ryby inne 4szt na dobę łącznie

  Łączna suma złowionych ryb wyżej wymienionych gatunków wynosi max 1 duża ruba

  i 3 inne (łącznie 4szt na dobę)

  6.Zabrania się zbierania następujących gatunków:

  Karaś złocisty, sandacz, jesiotr, wzdręga oraz ryb prawnie chronionych.

  1. 7. Sumik kanadyjski , czebaczek amurski nie są objęte obowiązkiem wpisywania do rejestru oraz nie mogą być wpuszczane z powrotem do wody.
  2. 8. Sum Europejski nie podlega wymiarowi i obowiązuje zakaz ponownego wpuszczania ryby  do akwenów GSW Marysinek  , o jego złapaniu każdy członek jest zobowiązany poinformować Zarząd

Opłaty

 1. Składka roczna musi być uiszczona do 30 września każdego roku  na rok następny
  w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie w danym roku.
 2. Osoby małoletnie, które nie ukończyły 16 roku życia mają zniżkę zarówno na składkę członkowską jak i wpisową
 3. Osoby, które nie uregulują opłaty składek rocznych w terminie będę obciążone dodatkowym kosztem w wysokości 1/2 składki wpisowej. Osoby, które nie uregulują składki rocznej do 31 grudnia będą usuwane ze stowarzyszenia automatycznie

 

Składanie wniosków i korespondencji

Zarząd informuje , że od dnia 09 bm. wszystkie wnioski i korespondencje składamy w skrzynce znajdującej się w sklepie wędkarskim Andrespol ulica Tuszyńska 13.