GSW
Marysinek

Regulamin szczegółowy

Obowiązki

1. Osoby będące na łowisku muszą :

a)Mieć identyfikator z aktualnym zdjęciem umieszczony w widocznym miejscu.

b)Posiadać kartę wędkarską.

c) Mieć wypełniony rejestr połowu (rejestr połowu stanowi dowód uiszczenia składek).

Rejestr połowu musi być wypełniony długopisem, wpisać należy datę wędkowania oraz ryby przeznaczone do zabrania.

d) Identyfikator i rejestr połowu może zostać odebrany przez osoby uprawnione to jest: członka „Straży Łowiska Marysinek”, zarządu lub komisji rewizyjnej.

2. Każdy Członek zobowiązany jest poddać się kontroli.

a) Dokumenty wymienione w pkt. 1 oraz sprzęt służący do połowu i przetrzymywane ryby winny być okazane na żądanie innych członków Stowarzyszenia.

b) W uzasadnionych przypadkach członkowie „Straży Łowiska Marysinek”, zarządu lub komisji rewizyjnej mogą poprosić o okazanie ekwipunku lub skontrolować pojazd, którym osoba przybyła na łowisko..

c) Kontrole prowadzone na łowisku mogą być monitorowane.(zapis obrazu i dźwięku na nośniku cyfrowym).

d) Niepoddanie się kontroli może skutkować skreśleniem z listy członków Stowarzyszenia.

3. Nakazuje się obowiązkowe wpisanie do rejestru połowu wszystkich ryb przeznaczonych do zabrania niezwłocznie po włożeniu ich do siatki. Ryb przeznaczonych do wypuszczenia nie przetrzymujemy w siatce.

4. Każdy wędkarz zobowiązany jest utrzymywać w czystości swoje stanowisko łowieckie zarówno w trakcie wędkowania jak i po jego zakończeniu, niezależnie od stanu w jakim je zastał.

5. Każdy wędkujący na łowisku musi posiadać własną siatkę na ryby, niedopuszczalne jest przechowywanie ryb w jednej siatce przez kilku wędkarzy.

a) Nie wolno podczas wędkowania podmieniać ryb wcześniej umieszczonych w siatce.

6. Każdy wędkujący na łowisku musi posiadać podbierak oraz bezwzględnie z niego korzystać podczas wyjmowania ryb z wody.

7. Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek do czynnego uczestnictwa w pracach gospodarczych (np. sprzątania i innych prac związanych z utrzymaniem łowiska), w roku 2018 uchwalono liczbę 8 godzin obowiązkowych prac.

a) Uchylanie się od tego obowiązku skutkować będzie koniecznością odpracowania zaległych godzin z roku poprzedniego do końca maja roku bieżącego. Niewywiązanie się z tego obowiązku  karane będzie zwieszenie w prawach członka na okres nie krótszy niż 1 miesiąc.

8. Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek niezwłocznie zgłosić wszelkie naruszenia obowiązujących regulaminów oraz statutu Stowarzyszenia.

 

Zakazy

1. Zabrania się zabierania ryb niewymiarowych oraz ryb poddanych okresowi ochronnemu.

2. Zabrania się głośnego zachowywania, zakłócania ciszy i spokoju innym wędkarzom. Wszczynania kłótni , używania obraźliwych słów i przekleństw oraz wzajemnych pomówień.

3. Zabrania się palenia ognisk na wałach stawów.

4. Zabrania się wyrzucania śmieci, niedopałków papierosów, resztek jedzenia, zanęty, puszek, starych żyłek itp. w obrębie łowiska.

5. Zabrania się patroszenia ryb na terenie łowiska.

6. Zabrania się zanęcania oraz wywożenia przynęt przy pomocy środków pływających (zdalnie sterowanych radiem itp. )

7. Zabrania się wędkowania ze środków pływających.

8. Zabrania się łowienia brodząc w wodzie.

9. Jeżeli podczas kontroli zostanie stwierdzony brak wpisu do rejestru ryb objętych obowiązkiem rejestracji lub przetrzymywanie ryb niewymiarowych ponad limit lub będących pod ochroną zostanie odebrana licencja na połów.

a) Za brak wpisu – 1 miesiąc zawieszenia

b) Za przetrzymywanie w siatce ryb ponad limit lub ryb niewymiarowych – 3 miesiące zawieszenia

10. Wszelkie wykroczenia spowodowane na łowisku przez wędkarza pociągają konsekwencje dyscyplinarne również wędkarzy, którzy to widzieli i nie reagowali.

11. Ryby będące żywą przynętą (żywiec) muszą pochodzić z łowiska na którym prowadzone jest wędkowanie.

12. Na stawie nr 2 zabrania się wędkowania w odległości mniejszej niż 20 m. od mnicha spustowego.

13. Zabrania się zajmowania na łowisku Stowarzyszenia stałego stanowiska do wędkowania dla osób z widoczną niepełnosprawnością.

 

Zezwolenia

1. Zezwala się na połów dwoma wędkami jednocześnie (spinningowanie tylko na jedną wędkę), przez 15 dni w miesiącu z zachowaniem dobrych obyczajów na łowisku.

a) Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia mogą wędkować na jedną wędkę wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

b) Dyżury nocne nie będą wliczane w liczbę 15 dni dostępnych do wędkowania.

2. Zezwala się na połów metodą spinningową i „na żywca” w okresie od 1 maja do 31 grudnia.

3. Zezwala się na wędkowanie nocą.

4. Zezwala się na połów ryb pod lodem od świtu do zmierzchu i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Otwór wywiercony w lodzie nie może być większy niż 15 cm .

5. Zezwala się w ramach dwóch wędek członka Stowarzyszenia, na jedną wędkę może łowić osoba towarzysząca w jego obecności i na jednym stanowisku. Suma złowionych ryb przez obydwie osoby jest taka sama jak by łowiła jedna osoba. Za czyny popełnione na łowisku przez osobę towarzyszącą odpowiada członek Stowarzyszenia, z którym ta osoba przybyła.

6. Dozwolone metody – spławik, spinning, metoda gruntowa oraz na krótką wędkę w okresie zimowym na lodzie.

Ustala się limit połowu ryb dużych w wysokości 1/2 limitów dziennych i rocznych przewidzianych dla członka stowarzyszenia.

7..Zabrania się zbierania następujących gatunków:

Karaś złocisty, sandacz, jesiotr, oraz ryb prawnie chronionych.

8. Sumik kanadyjski, czubaczek amurski nie są objęte obowiązkiem wpisywania do rejestru oraz nie mogą być wpuszczane z powrotem do wody.

 

Opłaty

1. Składka roczna musi być uiszczona do 30 września każdego roku  na rok następny w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie w danym roku.

2. Osoby małoletnie, które nie ukończyły 16 roku życia mają zniżkę zarówno na składkę członkowską jak i składkę wpisową.

3. Osoby, które nie uregulują opłaty składek rocznych w terminie będę obciążone dodatkowym kosztem w wysokości 1/2 składki wpisowej. Osoby, które nie uregulują składki rocznej do 31 grudnia będą usuwane ze stowarzyszenia automatycznie