GSW
Marysinek

Porządek Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego za 2023r

Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia godzina 16:00.

 1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
 2. W przypadku braku quorum drugi termin Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia wyznaczono na dzień 24 marca 2024 roku na godzinę 16:15.
 3. Wybór Przewodniczącego zebrania, Sekretarza oraz Członków Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie przez Przewodniczącego porządku obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia za rok 2023.
 6. Przedstawienie zestawienia przychodów i kosztów Stowarzyszenia za rok 2023.
 7. Przedstawienie przez Prezesa Stowarzyszenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2023.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2023.
 9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2023.
 10. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2023.
 11. Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały o udzieleniu absolutorium dla Zarządu oraz Prezesa Stowarzyszenia Roberta Sawidzkiego za rok 2023.
 12. Powołanie uzupełniające do zarządu stowarzyszenia.
 13. Przedstawienie planu zarybieniowego w 2024 roku.
 14. Przedstawienie i zatwierdzenie terminarzu zawodów wędkarskich w 2024 roku.
 15. Przyjęcie uchwały w sprawie sposobu finansowania i organizacji  zawodów wędkarskich  w 2024 roku, oraz ustalenie kwoty dla realizacji tych zadań.
 16. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian zapisów w „Regulaminie szczegółowym” dotyczącej zmiany limitów i wymiarów ochronnych w 2024 roku.
 17. Przedstawienie warunków i zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla GSW Marysinek.
 18. Omówienie organizacji prac gospodarczych związanych z utrzymaniem użyczonego kompleksu stawowego dla stowarzyszenia i podjęcia w tej sprawie uchwały.
 19. Ustalenie składki członkowskiej na 2025r.
 20. Przedstawienie i omówienie warunków dla nowego konta bankowego oraz zamknięcia starych kont bankowych GSW Marysinek.
 21. Omówienie systemu regulaminu pełnienia dyżurów, przekazanie uwag.
 22. Ustalenie składki członkowskiej dla członków stowarzyszenia w wieku 17-tego i 18-tego roku życia.
 23. Wolne wnioski.