GSW
Marysinek

Statut i regulaminy

STATUT

GMINNEGO STOWARZYSZENIA WĘDKARSKIEGO “MARYSINEK”

  Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny.

§1

Gminne Stowarzyszenie Wędkarskie “MARYSINEK” zwane dalej Stowarzyszeniem, może używać skrótu: “GSW MARYSINEK”

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizowania celów statutowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Janówce , Gmina Andrespol, Powiat Łódzki Wschodni.  

§ 3

Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.  

§ 4

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz.885 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857) oraz niniejszego statutu.

§ 5

1. Stowarzyszenie używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. 2. Wzory pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych określi uchwała Zarządu Stowarzyszenia .   Rozdział 2 Cele i środki działania  

§ 6

Celem działalności Stowarzyszenia jest: 1. Wędkowanie, ochrona łowisk, zwalczanie kłusownictwa oraz pozyskiwanie nowych terenów wędkarskich. 2. Planowanie i organizowanie życia sportowego mieszkańców Gminy ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży. 3. Szerzenie zdrowego stylu życia poprzez angażowanie członków i sympatyków Stowarzyszenie do uczestnictwa w różnorodnych formach aktywności ruchowej, w szczególności w wędkarstwie, dostosowanej do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych. 4. Uczestniczenie w imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych organizowanych na terenie Gminy i poza jej terenem. 5. Organizowanie imprez sportowych propagujących wędkarstwo , kulturę fizyczną, wędkarstwo i współzawodnictwo sportowe. 6. Organizowanie imprez turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem poznawania własnego regionu, jego tradycji oraz propagowanie ochrony przyrody i naturalnego środowiska człowieka i edukacji ekologicznej . Inne działania mające na celu propagowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia. 7. Ochrona prawna i reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia.  

§ 7

Cele, o których mowa w § 6, Stowarzyszenie realizuje poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej: 1. W zakres działalności nieodpłatnej wchodzą zadania: a. Wędkowanie, ochrona łowisk, zwalczanie kłusownictwa oraz pozyskiwanie nowych terenów wędkarskich b. Planowanie i organizowanie życia sportowego mieszkańców Gminy ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży. c. Szerzenie zdrowego stylu życia poprzez angażowanie członków i sympatyków Stowarzyszenie do uczestnictwa w różnorodnych formach aktywności ruchowej dostosowanej do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych. d. Uczestniczenie w imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych organizowanych na terenie Gminy i poza jej terenem. e. Organizowanie imprez sportowych propagujących kulturę fizyczną i współzawodnictwo sportowe. f. Organizowanie imprez turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem poznawania własnego regionu, jego tradycji oraz propagowanie ochrony przyrody i naturalnego środowiska człowieka. Inne działania mające na celu propagowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia. g. Ochrona prawna i reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia . h . organizacja szkolenia sportowego i wędkarskiego, i. współpraca ze szkołami, klubami sportowymi, uczelniami, związkami sportowymi, federacjami i stowarzyszeniami sportowymi (również międzynarodowymi), j. szerzenie zdrowego stylu życia poprzez angażowanie członków i sympatyków Stowarzyszenia do uczestnictwa w różnorodnych formach aktywności ruchowej dostosowanej do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań, k. organizowanie imprez turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem poznawania własnego regionu, jego tradycji oraz propagowanie ochrony przyrody i naturalnego środowiska człowieka, l . organizowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych, ł . organizowanie szkoleń, spotkań i seminariów, m . stwarzanie członkom Stowarzyszenia dogodnych warunków do wędkowania, n . zapewnienie możliwie najlepszej kadry szkoleniowej, obiektów, urządzeń i sprzętu, o . rozwój kontaktów i współpraca z krajowymi i zagranicznymi klubami, organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami i osobami prowadzącymi działalność w zakresie wędkarstwa, tworzenie, utrzymywanie oraz zagospodarowywanie terenów i obiektów do uprawiania wędkarstwa, p . współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz jednostkami administracji rządowej, r . organizowanie prelekcji, wystaw, zajęć i szkoleń upowszechniających wędkarstwo, s . aktywizacja społeczeństwa, wspieranie inicjatyw członków Stowarzyszenia oraz promowanie i organizowanie wolontariatu; t . rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych oraz innych związanych z promocją i wspieraniem celów statutowych; w . podejmowanie, w ramach obowiązujących przepisów, innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia . 2. W zakres działalności odpłatnej wchodzą zadania: a. organizowanie zajęć wędkarskich sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, b. organizowanie imprez wędkarskich sportowych i innych (towarzyszących), c. współdziałanie w organizowaniu szkolenia i doskonalenia kadry trenersko-instruktorskiej, d. planowanie i organizowanie życia wędkarskiego sportowego mieszkańców Gminy ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, e. uczestniczenie w imprezach wędkarskich sportowych, rekreacyjnych i turystycznych organizowanych na terenie Gminy i poza jej terenem, f. organizowanie imprez sportowych propagujących wędkarstwo i współzawodnictwo sportowe wędkarskie i innych (towarzyszących), g. organizowanie zgrupowań, obozów wędkarskich sportowych i wędkarskich rekreacyjnych, letniego i zimowego wypoczynku w formie obozów sportowych i sportowych-rekreacyjnych, h. kontrolę realizacji przyjętych procesów szkoleniowych, 3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy. 4. Dla realizacji określonych celów statutowych Stowarzyszenia może zatrudniać pracowników.  

§8

Stowarzyszenie może realizować swoje zadania statutowe we współdziałaniu z jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami administracji rządowej, jednostkami organizacyjnymi jednostek samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.   Rozdział 3 Członkowie ich prawa i obowiązki

§9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 1. Zwyczajnych 2. Wspierających

§ 10

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby, które złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęte przez Zarząd Stowarzyszenia. 2. Niepełnoletni mogą być członkami Stowarzyszenia za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo do: 1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Stowarzyszenie z biernym i czynnym prawem wyborczym z ograniczeniami określonymi w art.3 ust.2 i 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach. 2. Zgłaszanie propozycji i wniosków wobec władz Stowarzyszenia. 3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach wędkarskich i rekreacyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie 4. Korzystania z wszelkich urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia 5. Korzystanie z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej.

§ 12

Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i osoby fizyczne, które popierają cele Stowarzyszenie, zostaną przyjęci przez Zarząd Stowarzyszenia i deklarują pomoc materialno – finansową dla Stowarzyszenia.

§ 13

Członkowie wspierający mają prawo do: 1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia. 2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Stowarzyszenie. 3. Korzystanie z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia

§ 14

Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy: 1. Branie czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia. 2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 3. Godne reprezentowanie Stowarzyszenia. 4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.

§ 15

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje poprzez: 1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia. 2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku wykluczenia z Stowarzyszenia z powodu naruszenia postanowień statutu, lub uchwał władz Stowarzyszenie. 3. Skreślenie z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich . 4. Śmierć członka lub utratę osobowości prawnej przez członka wspierającego.   Rozdział 4 Władze Stowarzyszenia

§ 16

1. Władzami Stowarzyszenia są: a) Walne Zebranie Stowarzyszenia b) Zarząd Stowarzyszenia. c) Komisja Rewizyjna. 2. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od Zarządu Stowarzyszenia i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru. 3. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat. Wybór następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Stowarzyszenia. 4. O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym lub jawnym z zastrzeżeniem, że decyzję w tej sprawie podejmie Walne Zebranie Stowarzyszenia.  

§ 17

1. Walne Zebranie Stowarzyszenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenie i może być zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. 2. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok. 3. Walne Zebranie Sprawozdawco- Wyborcze Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd raz na pięć lat. 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia: a) z własnej inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia b) na wniosek Komisji Rewizyjnej c) na wniosek 1/3 ogółu członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia odbywa się nie później niż wciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. 6. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych o ile termin ten był podany w zawiadomieniu. 7. W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia .  

§ 18

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należą: a) uchwalanie programów wędkarskich, organizacyjnych , finansowych regulaminu łowisk dla działalności Stowarzyszenia. b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i komisji Rewizyjnej c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia. d) wybór lub odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej. e) podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia f) ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich g) rozpatrywanie rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Stowarzyszenia. 2. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych o ile termin ten był podany w zawiadomieniu. 3. W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia.  

§ 19

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5-9 członków wybieranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia . 2 . Zarząd wybiera ze swego grona prezesa , zastępcę prezesa , sekretarza i skarbnika . 3. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie Członków w drodze uchwały 4. Zebrania Zarządu Stowarzyszenie odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż jeden raz na rok . 5. Do ważności uchwały Zarządu Stowarzyszenia konieczna jest obecność co najmniej ½ członków Zarządu w tym prezesa lub zastępcy prezesa albo sekretarz . 6. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu, działalnością Stowarzyszenia kieruje prezes lub zastępca prezesa albo sekretarz . 7 . Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów .  

§ 20

Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Stowarzyszenia, a w szczególności: 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu 2. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia 3. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia 4. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych 5. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych 6. przyjmowanie i skreślanie członków 7. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami 8. składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia 9. wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia i wyłącznej kompetencji Komisji Rewizyjnej.  

§ 21

1. Członek Zarządu Stowarzyszenia może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia. 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.  

§ 22

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia. 3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza. 4. Do ważności obrad oraz podejmowanych uchwał wymagana jest obecność 2/3 członków komisji. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały większością głosów.  

§ 23

Członkowie Komisji Rewizyjnej: 1. nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, 1. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,  

§ 24

Do czynności Komisji Rewizyjnej należy: 1. kontrola działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia odbywać się będzie w miarę potrzeb , nie rzadziej niż raz na roku . 2. wydawanie zaleceń pokontrolnych, a w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów, oraz sposobów ich usunięcia. 3. składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. 4. składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu Stowarzyszenia, jeżeli Komisja Rewizyjna dojdzie do wniosku, że spowodują lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia. 5. występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem, bądź istotnymi interesami Stowarzyszenia, działań Zarządu.  

§ 25

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem lub przepisami prawa, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie Stowarzyszenia. 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Walne Zebranie Członków 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.  

§ 26

1. W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej, organom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Stowarzyszenia. 2. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.     Rozdział 5 Wyróżnienia i kary  

§ 27

1. Za udział w realizacji zadań Stowarzyszenia przyznawane są wyróżnienia i nagrody. 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia i zatwierdzony przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.  

§ 28

1. W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia, Zarządowi przysługuje zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Stowarzyszenia prawo wymierzania następujących kar: a) upomnienia b) nagany c) zawieszenie w prawach członka d) wykluczenie 2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu – członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez niego Uchwały Zarządu w tej sprawie. 3. Uchwała Walnego Zebrania Stowarzyszenia o ukaraniu jest ostateczna.     Rozdział 6 Majątek i fundusze Stowarzyszenia  

§ 29

1. Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości oraz fundusze. 2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się : a) składki członkowskie b) darowizny, zapisy, spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, c) dochody z własnej działalności, d) dochody z majątku stowarzyszenia, e) dotacje, subwencje na realizację zadań publicznych, g) udziały, lokaty. 3. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest w całości na realizację statutowych celów oraz na pokrycie niezbędnych kosztów Stowarzyszenia. 4. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”. 5. Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 6. Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego. 7. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.  

§ 30

Do reprezentowania Stowarzyszenia, udzielania pełnomocnictw, podpisywania w imieniu Stowarzyszenia umów i dokumentów, w tym dotyczących zaciągania zobowiązań majątkowych, wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: prezesa, zastępcy prezesa, sekretarza, skarbnika.
   
Rozdział 7 Sekcje Stowarzyszenie  

§ 31

Sekcje są jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenie tworzonymi przez Zarząd w celu realizacji statutowych zadań w poszczególnych dyscyplinach wędkarskich sportu, rekreacji i turystyki.  

§ 32

Działalnością sekcji kierują kierownicy powołani przez Zarząd w oparciu o regulamin sekcji uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.   §33 Sekcje grupują członków Stowarzyszenia zgodnie z ich zainteresowaniami.     Rozdział 8 Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia  

§ 34

Zmiany Statutu Stowarzyszenia mogą nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia podjęte większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.  

§ 35

1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa tryb likwidacji . Cel na jaki ma być przeznaczony majątek oraz powoła komisję likwidacyjną, która realizuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia . 3. Majątek likwidowanego Stowarzyszenia musi być przekazany organizacji o podobnych celach statutowych .