GSW
Marysinek

Regulamin dyżurujących

Regulamin dyżurujących.

Obowiązki i uprawnienia osób dyżurujących na stawach GSW Marysinek.

Dyżury nocne w godzinach 20.00- 6.00 obowiązują wszystkich członków stowarzyszenia z wyjątkiem osób, które ukończyły 70 rok życia, osób niepełnosprawnych i kobiet. Wymienione osoby mogą wyrazić chęć pełnienia dyżurów, wtedy zostaną ujęte na liście osób dyżurujących. Zwolnione z dyżurów są również osoby niepełnoletnie. Osoby nie mogące pełnić dyżurów zobowiązane są złożyć odpowiednie oświadczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi brak możliwości wykonywania dyżurów. Weryfikacją oświadczeń zajmuje się Zarząd GSW Marysinek. Każdy członek stowarzyszenia, który nie został zwolniony z wykonywania  dyżurów jest zobowiązany do odbycia jednego dyżuru nocnego w miesiącu. W okresie kiedy całe zbiorniki pokryte są taflą lodu dyżurujący po dokonaniu obchodu i odpowiednim wpisie do dziennika dyżurów mogą zakończyć dyżur.

Każdy członek stowarzyszenia pełniący dyżur jest zobowiązany do wyznaczenia dyżuru najpóźniej do ostatniego dnia danego miesiąca na następny miesiąc, członkowie którzy nie wyznaczą dyżuru , lub mają zaległości w dyżurach obowiązuje zakaz wędkowania w danym miesiącu do czasu ustalenia i uregulowania zaległości. Osoby nie mogące w tym terminie wyznaczyć sobie dyżuru powinny powiadomić o tym fakcie osoby odpowiedzialne za wyznaczanie dyżurów. Członek, który nie może się wywiązać ze swojego wyznaczonego dyżuru z powodów wcześniej nieprzewidzianych w dniu wyznaczonego dyżuru powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie osoby zajmujące się koordynacją dyżurów i wyznaczyć jego nowy termin, bądź dokonać zamiany dyżuru z innym członkiem stowarzyszenia.

            Nie dopełnienie w/w obowiązku traktowane będzie jak nie odbycie  dyżuru czego skutkiem będzie zawieszenie w prawach członka stowarzyszenia.

Dyżurujący mają obowiązek:  

– wpisać się do dziennika dyżurów ( godzina rozpoczęcia, godzina zakończenia dyżuru ),

– dokonywać obchodu stawów w odstępach  minimum co trzy  godziny, pierwszy obchód rozpoczynamy o godzinie 20:15

– podczas obchodu zebrać  śmieci i zeskładować je w miejscu do tego wyznaczonym, sprawdzić stan mnichów .

– kontrolować wędkarzy odbywających połów w nocy na każdym obchodzie

– zachować porządek i czystość w rybaczówce,

– wpisać do dziennika dyżurów wszystkie napotkane nieprawidłowości,

– powiadomić niezwłocznie Zarząd o nie przestrzeganiu regulaminu .

Dyżurujący mają prawo:           

– do korzystania z rybaczówki z zachowaniem w niej ładu i porządku          

– wędkować zgodnie z obowiązującym regulaminem łowiska na wyznaczonym odcinku brzegu przy rybaczówce tz. na  odcinku 75 m wzdłuż  ścieżki rowerowej od 1 stanowiska znajdującego się przy  rybaczówce .

Członkowie nieprzestrzegający regulaminu dyżurujących podlegają karom:                                                                                                       

– upomnienia

– zawieszenia w prawach do wędkowania w miesiącach wyznaczonych przez Zarząd Stowarzyszenia,

– usunięcia ze stowarzyszenia.

Nałożona kara nie zwalnia z obowiązków odbywania dyżurów.

Kary  nakładane są decyzją Zarządu GSW Marysinek.

Dyżurujący podlegają kontroli przez Zarząd Stowarzyszenia, Komisję Rewizyjną i Straż Łowiska.

Regulamin może zostać zmieniany na potrzeby łowiska przez Zarząd Stowarzyszenia.