GSW
Marysinek

Regulamin ogólny

 

1. Łowisko jest udostępnione przez Gminę Andrespol na podstawie umowy użyczenia.

2. Warunkiem wędkowania na akwenie jest członkostwo w Gminnym Stowarzyszeniu  Wędkarskim „MARYSINEK” oraz opłacona składka członkowska za dany rok.

3. Każdy wędkarz będący członkiem Stowarzyszenia Wędkarskiego podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Stowarzyszenia i regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb.

4. Zarząd Stowarzyszenia ustala szczegółowy regulamin ustalając limity połowu ryb. Regulamin obowiązuje od początku każdego roku i może być zmienny.

5. Pozostałe przepisy nieujęte w regulaminie ogólnym i szczegółowym odnosić będą się do ogólnopolskiego regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb.

6. Stowarzyszenie Wędkarskie zastrzega sobie prawo stosowania ograniczenia ilości członków ze względu na niewielki obszar łowiska.

7. Na łowisku należy bezwzględnie przestrzegać przepisów porządkowych i przeciw pożarowych.

8. Na terenie całego akwenu zabrania się nadużywania napojów alkoholowych (wędkarze, których wygląd będzie wskazywał na nadmierne spożycie alkoholu będą usuwani dyscyplinarnie ze Stowarzyszenia bez możliwości powrotu).

9. Dojazd i parkowanie samochodów i jednośladów tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

10. Do kontroli na całym terenie łowiska upoważnieni są wszyscy członkowie Stowarzyszenia, „Straż Łowiska Marysinek” oraz organy do tego upoważnione (m.in. Policja, Państwowa Straż Rybacka).

11. Kontrolowanie zbiorników poprzez dyżury nocne jest obowiązkowe w sposób uregulowany osobnym regulaminem.

a) Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie karami od upomnienia, zawieszenia w prawach członka ( nie krótszym niż 1 miesiąc) do skreślenia z listy członków stowarzyszenia.

12. Za nieprzestrzeganie przepisów regulaminu ogólnego, szczegółowego oraz regulaminu dyżurów będą stosowane kary włącznie z pozbawieniem członkostwa w Stowarzyszeniu.

a) Upomnienie (wpisanie 2 upomnień skutkuje zawieszeniem w prawach członka)

b) Zawieszenie w prawach członka na okres nie krótszy niż 10 dni (osoba dwukrotnie zawieszona wprawach członkowskich przy następnym złamaniu regulaminu zostaje wydalona ze Stowarzyszenia automatycznie

c) Zawieszenie w prawach członka nie zwalnia z obowiązku dyżurowania i udziału w pracach gospodarczych.

d) Kary zawieszenia odbywać się będą w terminie wyznaczonym przez zarząd Stowarzyszenia.

13 . Każdy nowy członek przyjęty od marca 2021 roku w trakcie członkostwa przez pierwszy rok będzie traktowany jako okres próbny i przysługiwać mu będzie obligatoryjnie 50% limitu . Obowiązkiem każdego członka jest trzymanie dyżurów do 70 roku życia . Zaprzestanie  trzymania dyżurów , czy to z przyczyn zdrowotnych , ukończenia 70 roku życia itp. przysługiwać mu będzie 50% limit połowu obowiązujący na dany rok .