GSW
Marysinek

Porządek Obrad Walnego Zebrania w dniu 04.03.2023 roku.

Porządek Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Gminnego Stowarzyszenia Wędkarskiego „Marysinek’’ z siedzibą w Janówce ul Główna 53 NR KRS 0000550473 w dniu 04 marca 2023 roku.

 Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia godzina 16:00.

 1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
 2. W przypadku braku quorum drugi termin Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia wyznaczono na dzień 04 marca 2023 roku na godzinę 16:15.
 3. Wybór Przewodniczącego zebrania, Sekretarza oraz Członków Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie przez Przewodniczącego porządku obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia za rok 2022.
 6. Przedstawienie zestawienia przychodów i kosztów Stowarzyszenia za rok 2022.
 7. Przedstawienie przez Prezesa Stowarzyszenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2022.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2022.
 9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2022.
 10. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2022.
 11. Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały o udzieleniu absolutorium dla Zarządu oraz Prezesa Stowarzyszenia Roberta Sawidzkiego za rok 2022.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie:
  „wykreśla się paragraf 35 ust.3 Statutu”.
 13. Uchwalenie zmian funkcyjnych w zarządzie , w związku z rezygnacją funkcji zastępcy prezesa .
 14. Przyjęcie  uchwały w sprawie powołania nowego członka do Komisji Rewizyjnej z powodu rezygnacji poprzedniego członka ze stowarzyszenia.
 15. Przedstawienie planu zarybieniowego w 2023 roku.
 16. Ustalenie organizacji oraz terminarzu zawodów wędkarskich w 2023 roku.
 17. Przyjęcie uchwały w sprawie sposobu finansowania i organizacji  zawodów wędkarskich  w 2023 roku.
 18. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian zapisów w „Regulaminie szczegółowym” dotyczącej zmiany limitów i wymiarów ochronnych w 2023 roku.
 19. Omówienie organizacji prac gospodarczych związanych z utrzymaniem użyczonego kompleksu stawowego dla stowarzyszenia i podjęcia w tej sprawie uchwały .
 20. Omówienie przychodów i rozchodów w 2023 roku , regulacja wysokości składki członkowskiej na rok 2024 oraz zakupu laptopa na wyłączne potrzeby i obsługę stowarzyszenia .
 21. Omówienie systemu regulaminu trzymania dyżurów , przekazanie uwag .
 22. Wolne wnioski