GSW
Marysinek

Regulamin dyżurujących

Regulamin dyżurujących.

Obowiązki i uprawnienia osób dyżurujących na stawach GSW Marysinek.

Dyżury nocne w godzinach 20.00- 6.00 obowiązują wszystkich członków stowarzyszenia z wyjątkiem osób, które ukończyły 70 rok życia, osób niepełnosprawnych i kobiet. Wymienione osoby mogą wyrazić chęć pełnienia dyżurów, wtedy zostaną ujęte na liście osób dyżurujących. Zwolnione z dyżurów są również osoby niepełnoletnie. Osoby nie mogące pełnić dyżurów zobowiązane są złożyć odpowiednie oświadczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi brak możliwości wykonywania dyżurów. Weryfikacją oświadczeń zajmuje się Zarząd GSW Marysinek. Każdy członek stowarzyszenia, który nie został zwolniony z wykonywania  dyżurów jest zobowiązany do odbycia jednego dyżuru nocnego w miesiącu. W okresie kiedy całe zbiorniki pokryte są taflą lodu dyżurujący po dokonaniu obchodu i odpowiednim wpisie do dziennika dyżurów mogą zakończyć dyżur.

Każdy członek stowarzyszenia pełniący dyżur jest zobowiązany do wyznaczenia dyżuru najpóźniej do ostatniego dnia danego miesiąca na miesiąc następny. Osoby nie mogące w tym terminie wyznaczyć sobie dyżuru powinny powiadomić o tym fakcie osoby odpowiedzialne za wyznaczanie dyżurów. Członek, który nie może się wywiązać ze swojego wyznaczonego dyżuru z powodów wcześniej nieprzewidzianych w dniu wyznaczonego dyżuru powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie osoby zajmujące się koordynacją dyżurów i wyznaczyć jego nowy termin, bądź dokonać zamiany dyżuru z innym członkiem stowarzyszenia.

            Nie dopełnienie w/w obowiązku traktowane będzie jak nie odbycie  dyżuru czego skutkiem będzie zawieszenie w prawach członka stowarzyszenia.

Dyżurujący mają obowiązek:  

– wpisać się do dziennika dyżurów ( godzina rozpoczęcia, godzina zakończenia dyżuru ),

– dokonywać obchodu stawów w odstępach  minimum co trzy  godziny, pierwszy obchód rozpoczynamy o godzinie 20:15

– podczas obchodu zebrać  śmieci i zeskładować je w miejscu do tego wyznaczonym, sprawdzić stan mnichów .

– kontrolować wędkarzy odbywających połów w nocy na każdym obchodzie

– zachować porządek i czystość w rybaczówce,

– wpisać do dziennika dyżurów wszystkie napotkane nieprawidłowości,

– powiadomić niezwłocznie Zarząd o nie przestrzeganiu regulaminu .

Dyżurujący mają prawo:           

– do korzystania z rybaczówki z zachowaniem w niej ładu i porządku          

– wędkować zgodnie z obowiązującym regulaminem łowiska na wyznaczonym odcinku brzegu przy rybaczówce tz. na  odcinku 75 m wzdłuż  ścieżki rowerowej od 1 stanowiska znajdującego się przy  rybaczówce .

Członkowie nieprzestrzegający regulaminu dyżurujących podlegają karom:                                                                                                       

– upomnienia

– zawieszenia w prawach do wędkowania w miesiącach wyznaczonych przez Zarząd Stowarzyszenia,

– usunięcia ze stowarzyszenia.

Nałożona kara nie zwalnia z obowiązków odbywania dyżurów.

Kary  nakładane są decyzją Zarządu GSW Marysinek.

Dyżurujący podlegają kontroli przez Zarząd Stowarzyszenia, Komisję Rewizyjną i Straż Łowiska.

Regulamin może zostać zmieniany na potrzeby łowiska przez Zarząd Stowarzyszenia.