GSW
Marysinek

Regulamin dyżurujących

Obowiązki i uprawnienia osób dyżurujących na stawach GSW Marysinek.

Dyżury nocne w godzinach 20.00- 6.00 obowiązują wszystkich członków stowarzyszenia z wyjątkiem osób, które ukończyły 70 rok życia, osób niepełnosprawnych i kobiet. Wymienione osoby mogą wyrazić chęć pełnienia dyżurów, wtedy zostaną ujęte na liście osób dyżurujących. Zwolnione z dyżurów są również osoby niepełnoletnie. Osoby nie mogące pełnić dyżurów zobowiązane są złożyć odpowiednie oświadczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi brak możliwości wykonywania dyżurów. Weryfikacją oświadczeń zajmuje się Zarząd GSW Marysinek. Każdy członek stowarzyszenia, który nie został zwolniony z wykonywania dyżurów jest zobowiązany do odbycia jednego dyżuru nocnego w miesiącu. W okresie kiedy całe zbiorniki pokryte są taflą lodu dyżurujący po dokonaniu obchodu i odpowiednim wpisie do dziennika dyżurów mogą zakończyć dyżur.

Każdy członek stowarzyszenia pełniący dyżur jest zobowiązany do wyznaczenia sobie dyżuru najpóźniej do ostatniego dnia danego miesiąca na miesiąc następny. Osoby nie mogące w tym terminie wyznaczyć sobie dyżuru powinny powiadomić o tym fakcie osoby odpowiedzialne za wyznaczanie dyżurów. Członek, który nie może się wywiązać ze swojego wyznaczonego dyżuru z powodów wcześniej nieprzewidzianych powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie osoby zajmujące się koordynacją dyżurów i wyznaczyć jego nowy termin, bądź dokonać zamiany dyżuru z innym członkiem stowarzyszenia.

Nie dopełnienie w/w obowiązku traktowane będzie jak nie odbycie dyżuru czego skutkiem będzie zawieszenie w prawach członka stowarzyszenia.

Dyżurujący mają obowiązek:

– wpisać się do dziennika dyżurów ( godzina rozpoczęcia, godzina zakończenia dyżuru ),

– dokonywać obchodu stawów minimum co trzy godziny, – podczas obchodu zebrać śmieci i ze składować je w miejscu do tego wyznaczonym,

– kontrolować wędkarzy odbywających połów w nocy,

– zachować porządek i czystość w rybaczówce,

– wpisać do dziennika dyżurów wszystkie napotkane nieprawidłowości,

– powiadomić niezwłocznie Straż Łowiska o nieprzestrzeganiu regulaminu.

Dyżurujący mają prawo:

do korzystania z rybaczówki z zachowaniem w niej ładu i porządku

– wędkować zgodnie z obowiązującym regulaminem łowiska, tak aby nie kolidowało to z pełnieniem dyżuru na łowisku.

– parkować pojazdy mechaniczne na grobli łowiska nie powodując degradacji grobli i nie blokując przejazdu groblą. (Po deszczach i roztopach całkowity zakaz wjeżdżania na groble.)

Członkowie nieprzestrzegający regulaminu dyżurujących podlegają karom:

– upomnienia – zawieszenia w prawach do wędkowania w miesiącach wyznaczonych przez Zarząd Stowarzyszenia,

– usunięcia ze stowarzyszenia.

Nałożona kara nie zwalnia z obowiązków odbywania dyżurów.

Kary nakładane są decyzją Zarządu GSW Marysinek.

Dyżurujący podlegają kontroli przez Zarząd Stowarzyszenia, Komisję Rewizyjną i Straż Łowiska.

Regulamin może zostać zmieniany na potrzeby łowiska przez Zarząd Stowarzyszenia.