GSW

Marysinek

Regulamin szczegółowy

 

 

Obowiązki

 1. Osoby będące na łowisku muszą :

a)Mieć identyfikator z aktualnym zdjęciem umieszczony w widocznym miejscu.

b)Posiadać kartę wędkarską.

 1. c) Mieć wypełniony rejestr połowu (rejestr połowu stanowi dowód uiszczenia składek). Rejestr połowu musi być wypełniony długopisem, wpisać należy datę wędkowania oraz ryby przeznaczone do zabrania.
 2. d) Identyfikator i rejestr połowu może zostać odebrany przez osoby uprawnione to jest: członka „Straży Łowiska Marysinek”, zarządu lub komisji rewizyjnej.
 3. Każdy Członek zobowiązany jest poddać się kontroli.
 4. a) Dokumenty wymienione w pkt. 1 oraz sprzęt służący do połowu i przetrzymywane ryby winny być okazane na żądanie innych członków Stowarzyszenia.
 5. b) W uzasadnionych przypadkach członkowie „Straży Łowiska Marysinek”, zarządu lub komisji rewizyjnej mogą poprosić o okazanie ekwipunku lub skontrolować pojazd, którym osoba przybyła na łowisko..
 6. c) Kontrole prowadzone na łowisku mogą być monitorowane.(zapis obrazu i dźwięku na nośniku cyfrowym).
 7. d) Niepoddanie się kontroli może skutkować skreśleniem z listy członków Stowarzyszenia.
 8. Nakazuje się obowiązkowe wpisanie do rejestru połowu wszystkich ryb przeznaczonych do zabrania niezwłocznie po włożeniu ich do siatki. Ryb przeznaczonych do wypuszczenia nie przetrzymujemy w siatce.
 9. Każdy wędkarz zobowiązany jest utrzymywać w czystości swoje stanowisko łowieckie zarówno w trakcie wędkowania jak i po jego zakończeniu, niezależnie od stanu w jakim je zastał.
 10. Każdy wędkujący na łowisku musi posiadać własną siatkę na ryby, niedopuszczalne jest przechowywanie ryb w jednej siatce przez kilku wędkarzy.
 11. a) Nie wolno podczas wędkowania podmieniać ryb wcześniej umieszczonych w siatce.
 12. Każdy wędkujący na łowisku musi posiadać podbierak oraz bezwzględnie z niego korzystać podczas wyjmowania ryb z wody.
 13. Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek do czynnego uczestnictwa w pracach gospodarczych (np. sprzątania i innych prac związanych z utrzymaniem łowiska), w roku 2021 uchwalono liczbę 4 godzin obowiązkowych prac. Z obowiązku tego zwolnione będą osoby niepełnosprawne.
 14. a) Uchylanie się od tego obowiązku skutkować będzie koniecznością odpracowania zaległych godzin z roku poprzedniego do końca maja roku bieżącego. Niewywiązanie się z tego obowiązku karane będzie zwieszenie w prawach członka na okres nie krótszy niż 1 miesiąc.
 15. Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek niezwłocznie zgłosić wszelkie naruszenia obowiązujących regulaminów oraz statutu Stowarzyszenia.

 

Zakazy

 1. Zabrania się zabierania ryb niewymiarowych oraz ryb poddanych okresowi ochronnemu.
 2. Zabrania się głośnego zachowywania, zakłócania ciszy i spokoju innym wędkarzom. Wszczynania kłótni , używania obraźliwych słów i przekleństw oraz wzajemnych pomówień.
 3. Zabrania się palenia ognisk na wałach stawów.
 4. Zabrania się wyrzucania śmieci, niedopałków papierosów, resztek jedzenia, zanęty, puszek, starych żyłek itp. w obrębie łowiska.
 5. Zabrania się patroszenia ryb na terenie łowiska.
 6. Zabrania się zanęcania oraz wywożenia przynęt przy pomocy środków pływających (zdalnie sterowanych radiem itp)
 7. Zabrania się wędkowania ze środków pływających.
 8. Zabrania się łowienia brodząc w wodzie.
 9. Jeżeli podczas kontroli zostanie stwierdzony brak wpisu do rejestru ryb objętych obowiązkiem rejestracji lub przetrzymywanie ryb niewymiarowych ponad limit lub będących pod ochroną zostanie zawieszony na okres od 1 do 3 miesięcy, bądź skreślenie z listy członków (decyzję w sprawie kary podejmuje Komisja Dyscyplinarna ).
 10. Wszelkie wykroczenia spowodowane na łowisku przez wędkarza pociągają konsekwencje dyscyplinarne również wędkarzy, którzy to widzieli i nie reagowali.
 11. 11. Zabrania się zajmowania na łowisku stałego stanowiska do wędkowania dla osób z widoczną niepełnosprawnością.

 

Zezwolenia

 1. Zezwala się na połów dwoma wędkami jednocześnie (spiningowanie tylko na jedną wędkę), przez 15 dni w miesiącu z zachowaniem dobrych obyczajów na łowisku.
 2. a) Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia mogą wędkować na jedną wędkę wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej. Spinningowanie od 14 roku życia.
 3. Zezwala się na połów metodą spinningową i na żywca w okresie od 1 maja do 31 grudnia.
 4. Zezwala się na wędkowanie nocą.
 5. Zezwala się na połów ryb pod lodem od świtu do zmierzchu i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Otwór wywiercony w lodzie nie może być większy niż 15cm.
 6. Zezwala się w ramach dwóch wędek członka Stowarzyszenia, na jedną wędkę może łowić osoba towarzysząca w jego obecności i na jednym stanowisku. Suma złowionych ryb przez obydwie osoby jest taka sama jak by łowiła jedna osoba. Za czyny popełnione na łowisku przez osobę towarzyszącą odpowiada członek Stowarzyszenia, z którym ta osoba przybyła.
 7. Dozwolone metody – spławik, spinning, metoda gruntowa oraz na krótką wędkę w okresie zimowym na lodzie.

 

Limity i wymiary ochronne

 1. Ustala się w 2021r. podział ryb przeznaczonych do zabrania na ryby duże i ryby inne.
 2. Gatunki ryb dużych i ich wymiar dolny i górny:

Karp od 35cm do 50cm

Amur od 60cm do 80cm

Lin od 30cm do 40cm

Karaś srebrzysty od 30cm jako ryba duża

Szczupak lub Sandacz od 60cm jedna szt. miesięcz

3.Gatunki inne i ich wymiary:

Płoć od 25cm

Jaź od 25 cm

Okoń od 20cm do 35cm

Wzdręga od 20cm

Karaś srebrzysty do 30cm jako ryba mała

4.Ustala się następujące limity ilościowe:

Ryby duże 2 szt. na dobę, 3 szt. miesięcznie, 15 szt. rocznie.

Maksymalna liczba Karpi wynosi 10szt

Ryby inne 7 szt. na dobę łącznie

Łączna suma złowionych ryb wyżej wymienionych gatunków wynosi max 2 duże ryby
i 5 innych (łącznie 7szt na dobę)

 1. Młodzież do 16 lat opłacająca składki ulgowe przysługuje ½ limitów dziennych i rocznych.

Ryby duże 1szt. na dobę, 2szt miesięcznie, 8szt rocznie.

Maksymalna liczba karpi wynosi 5szt

Ryby inne 4szt na dobę łącznie

Łączna suma złowionych ryb wyżej wymienionych gatunków wynosi max 1 duża ruba

i 3 inne (łącznie 4szt na dobę)

6.Zabrania się zbierania następujących gatunków:

Karaś złocisty, sandacz, jesiotr, wzdręga oraz ryb prawnie chronionych.

 1. 7. Sumik kanadyjski , czebaczek amurski nie są objęte obowiązkiem wpisywania do rejestru oraz nie mogą być wpuszczane z powrotem do wody.
 2. 8. Sum Europejski nie podlega wymiarowi i obowiązuje zakaz ponownego wpuszczania ryby  do akwenów GSW Marysinek  , o jego złapaniu każdy członek jest zobowiązany poinformować Zarząd

Opłaty

 1. Składka roczna musi być uiszczona do 30 września każdego roku  na rok następny
  w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie w danym roku.
 2. Osoby małoletnie, które nie ukończyły 16 roku życia mają zniżkę zarówno na składkę członkowską jak i wpisową
 3. Osoby, które nie uregulują opłaty składek rocznych w terminie będę obciążone dodatkowym kosztem w wysokości 1/2 składki wpisowej. Osoby, które nie uregulują składki rocznej do 31 grudnia będą usuwane ze stowarzyszenia automatycznie

 

uchwała nr 1

Janówka ..2021-01-26…….

Uchwała Nr 1/2021
Zarządu GSW Marysinek

1 . W związku z pandemią covid 19 i rozporządzeniami Rady Ministrów nie może być zorganizowane walne zebranie członków stowarzyszenia.
W związku z powyższym zobowiązuje się zarząd GSW Marysinek do regulacji i podejmowania decyzji związanych ze zmianami działalności stowarzyszenia . Zarząd nie będzie mógł wprowadzić zmian dotyczących finansów takich jak podniesienia składek , dodatkowych opłat, itp.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania .

Wyniki głosowania
Robert Sawidzki – Za Podpisał 2021-01-27
Arkadiusz Kuzik – Za Prezes Stowarzyszenia
Teresa Milczarek – Za Robert Sawidzki
Grzegorz Grudziński – Za
Jerzy Żytkiewicz – Za
Tomasz Marzec – Za
Marcin Wyraźny – Za

Uchwała Nr 2
Zarządu Gminnego Stowarzyszenia Wędkarskiego „Marysinek”
z dnia 06.02.2021 roku

Na podstawie par.20,ust.2 Statutu , w ramach prowadzenia bieżącej działalności , w celu zapewnienia utrzymania zasobów łowisk w stawach nr 1 i nr 2 ,Zarząd postanawia ,co następuje:
1. Ustala się w 2021 r. podział ryb przeznaczonych do zabrania na ryby duże i ryby inne oraz ustala się zakaz ich zabierania.

2. Gatunki ryb dużych i ich wymiar dolny i górny:
a) Karp od 35 cm do 50 cm.
b) Amur jako ryba duża wymiar ochronny minimalny 60 cm max 80 cm
c) Lin od 30 do 40 cm
d) Szczupak lub Sandacz od 60 cm 1 sztuka miesięcznie
e) Karaś srebrzysty powyżej 30 cm jako ryba duża

3. Gatunki inne i ich wymiary:
a) Płoć od 25 cm jako ryba mała.
b) Jaź 25 cm jako ryba mała.
c) Okoń od 20 do 35 jako ryba mała.
d) Wzdręga od 20 cm jako ryba mała.
g Karaś srebrzysty do 30 cm jako ryba mała

4. Ustala się następujące limity ilościowe:
Ryby duże 2 szt. na dobę, 3 szt. miesięcznie, 15 szt. rocznie , maksymalna liczba złowionych karpi wynosi 10 sztuk. Łączna suma dobowa złowionych ryb wyżej wymienionych gatunków wynosi max 2 duże i 5 innych (łącznie 7 sztuk na dobę), młodzież 8 sztuk dużych ryb rocznie , 5 karpi , na dobę maksymalnie 2 duże i 3  małe , łącznie 5 sztuk.
 

5. Zabrania się zbierania następujących gatunków:
Karaś złocisty , jesiotr , oraz ryb prawnie chronione .

6. Sumik kanadyjski , czebaczek amurski Nie są objęte obowiązkiem wpisywania do rejestru oraz oraz nie mogą być wpuszczane z powrotem do wody.

7. Sum europejski nie podlega wymiarowi i zakaz wpuszczania z powrotem do akwenów GSW Marysinek, a o jego złapaniu każdy członek jest zobowiązany poinformować Zarząd .

8. Zezwala się na połów metodą spinningową i na żywca od 01-05 do 31-12 .

9. Wobec Członków Stowarzyszenia ,którzy nie będą stosować się do postanowień niniejszej Uchwały będą stosowane sankcje określone i zweryfikowane przez komisję dyscyplinarną , z wykluczeniem z grona członków Stowarzyszenia ,
Uchwała zarządu przeszła jednogłośnie Podpisał Prezes R . Sawidzki

Janówka 2021-02-06

Uchwała nr 3/2021
Zarządu GSW Marysinek

Na podstawie par. 20, ust 2 Statutu , w ramach prowadzenia bieżącej działalności , w celu zapewnienia utrzymania zasobów łowisk w stawie nr 1 ,Zarząd postanawia ,co następuje:

Wprowadza się zakaz zabierania ryb z łowiska nr 1 na okres 1 roku z wyłączeniem szczupaka w celu odbudowy populacji gatunków . Zabrania się samowolnego dopuszczania lub przenoszenia ryb ze zbiornika nr 2 na zbiornik nr 1 bez zezwolenia zarządu . Osoba złapana na tym procederze będzie zawieszona na okres 3 miesięcy .
Uchwała Zarządu przegłosowana większością
5 – za
1 – przeciw
1 – wstrzymująca
Podpisał
Prezes Robert Sawidzki

Noworoczny trening podlodowy

Zapraszamy członków Stowarzyszenia na noworoczny trening w wędkarstwie pod lodowym w najbliższą Niedzielę tj. 14.02.2021
Zbiórka: 08.00
Start : 8.30
Koniec: 12.30
W trakcie przerwa 30 minut n
a gorący posiłek
Wpisowe 30 pkt
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa SMS-em o treści „JESTEM” na nr 736 650 155 do godz 20:00 dnia 11.02.2021.

Pozdrawiamy
ZS GSW Marysinek

Uchwała 1/2021

Janówka 2021-01-26
Uchwała Nr 1/2021
Zarządu GSW Marysinek

1. W związku z pandemią covid 19 i rozporządzeniami Rady Ministrów nie może być zorganizowane walne zebranie członków stowarzyszenia.
W związku z powyższym zobowiązuje się zarząd GSW Marysinek do regulacji i podejmowania decyzji związanych ze zmianami działalności stowarzyszenia. Zarząd nie będzie mógł wprowadzić zmian dotyczących finansów takich jak podniesienia składek, dodatkowych opłat, itp.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wyniki głosowania:
Robert Sawidzki – Za                                                                 Podpisał 2021-01-27
Arkadiusz Kuzik – Za                                                              Prezes Stowarzyszenia
Teresa Milczarek – Za                                                                 Robert Sawidzki
Grzegorz Grudziński – Za
Jerzy Żytkiewicz – Za
Tomasz Marzec – Za
Marcin Wyraźny – Za

Zdawanie rejestrów ostatni termin

W dniu 30-01-2021 roku od godziny 17 do 20 w rybaczówce ostatni termin zdawania i pobierania rejestrów połowu. Proszę również członków nie przedłużających członkostwa w stowarzyszeniu o ich zdanie.

Życzenia Świąteczne i Noworoczne

By Ci wszystko pasowało,
By kłopotów było mało.
By się wiodło znakomicie,
By wesołe było życie.
Sto całusów na dodatek,
By smaczniejszy był opłatek,
Jak i karpik oraz karaś z całą resztą marysińskich ryb.
Wszystkim w Nowym 2021 roku życzę sukcesów wędkarskich,
radości z pobytu na łowisku.
Prezes Robert Sawidzki.


 

Zdawanie rejestrów

Informuje członków stowarzyszenia że od dnia 13-12-2020 roku do dnia 31-01-2021 roku wprowadza się obowiązek zdawania rejestrów połowu. W tym celu w rybaczówce postawiony jest oklejony karton wraz z listą na której wpisujemy nr rejestru, datę oraz podpis członka, dla członków nie mających dostępu do rybaczówki w styczniu wyznaczymy terminy w celu fizycznego zdania rejestru.
Wydawanie nowych rejestrów rozpoczynamy od dnia 02-01-2021 roku w rybaczówce od godziny 18:00, o kolejnych terminach będziemy informować, można również umawiać się bezpośrednio z Panem Żytkiewiczem pod nr telefonu 503 506 513.
Pozdrawiam Robert Sawidzki.

Zarządzenie z dnia 02-12-2020 roku

Prostując treść wczorajszych sms w związku z uwagami członków stowarzyszenia oznajmiam co następuje w zmianie regulaminu połowu w 2020 roku. Zakaz zabierania ryb do 07-12-2020 roku. Wprowadza się okres ochronny na szczupaka od dnia 02-12-2020 roku.